Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

yearofsilence
5012 428e
yearofsilence
2521 9642 500

March 02 2015

yearofsilence
7601 a2fb

January 31 2015

yearofsilence
Przy dobrej kobiecie życie nie boli
— Hłasko
yearofsilence
2518 890f 500
yearofsilence
2335 6f98 500
yearofsilence
2282 e3e8
Reposted byuncertainity uncertainity

January 28 2015

yearofsilence
2767 9393 500
Reposted fromknot knot vialambadada lambadada
yearofsilence
6517 0692 500
Reposted frommathema mathema vianettle-carrier nettle-carrier
yearofsilence
Do tej pory graliśmy smutne piosenki, a teraz dla odmiany zagramy bardzo smutną
— Świetlicki, 05.06., Świetliki w Białymstoku
Reposted fromohwow ohwow vianettle-carrier nettle-carrier

January 25 2015

yearofsilence
9092 755a
Reposted fromstylte stylte viadefinition-of-sex definition-of-sex
yearofsilence
4852 d024
Reposted fromorchis orchis viadefinition-of-sex definition-of-sex
yearofsilence
yearofsilence
yearofsilence
yearofsilence
7252 5011
Reposted fromcolourme colourme viaRyanGosling RyanGosling
yearofsilence
4203 3a60 500
Reposted fromlambadada lambadada viapannaniczyja pannaniczyja

December 28 2014

yearofsilence
2029 7be1
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaelentarie elentarie
yearofsilence
dla takich jak my nie ma już nic, nawet miłości
kumasz mogę zagrać o to, życie w kości
bo nie mam nic do stracenia oprócz niepewności

Daj mi przeżyć w miejscu pełnym rozczarowań i szczęścia
daj mi przeżyć, bo mam sentyment do tego miejsca
— Onar feat. Pezet, Małolat: Daj mi przeżyć
yearofsilence
6243 80c1
I can't stand this void anymore. Void which is being filled by sadness.
Reposted byelentarie elentarie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl